تفاهم باز خورد

Sunday, September 09, 2012

جزئیات رویداد دو


 • Mohammad Naser Alokozayد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0669
  نوم
  Mohammad Naser Alokozay
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  ALOKOZAY FOOD PROCESSING AND PRODUCTION

 • Mohammad Naderد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0761
  نوم
  Mohammad Nader
  دنده
  President
  بنسټ
  BASHIR WAHAB LTD

 • Emal Nooryد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0631
  نوم
  Emal Noory
  دنده
  President
  بنسټ
  SUPERCAT MOTER OIL PACKAGING

 • Edris Ahmadiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0660
  نوم
  Edris Ahmadi
  دنده
  President
  بنسټ
  ILYAS SALEMAN LTD

 • Haji Dilawar د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0522
  نوم
  Haji Dilawar
  دنده
  President
  بنسټ
  NAWI BILAL HAWAD LTD