هوکړه 

هوکړه

 • Rahim Khan Rahimiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0746
  نوم
  Rahim Khan Rahimi
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  RAHIM RAHIMI LTD

 • Said Mohammadد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0471
  نوم
  Said Mohammad
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  NAWI BILAL HAWAD LTD

 • Maseer د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0699
  نوم
  Maseer
  دنده
  Finance Manager
  بنسټ
  MAHBOOBULLAH SANGAR SAFI LTD

 • Hikmatullah Sadeqzaiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0611
  نوم
  Hikmatullah Sadeqzai
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  YASAR HIKMAT LTD

 • Ashuqد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0750
  نوم
  Ashuq
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  OMAID MOMAND LTD

 • Mohammad Ishaqد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0707
  نوم
  Mohammad Ishaq
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  NIAMAT LALI CONSTRUCTION CO