اسانتياو ميز 

اسانتياو ميز

اسانتياو ميز

 • Salih Mohammad Aqazadaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0629
  نوم
  Salih Mohammad Aqazada
  دنده
  President
  بنسټ
  OMAR SALIH LTD

 • Ghazi Mohammad Bakhtد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0659
  نوم
  Ghazi Mohammad Bakht
  دنده
  President
  بنسټ
  BAKHT GHAZI LOGISTIC COMPANY

 • Hekamatullah د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0763
  نوم
  Hekamatullah
  دنده
  President
  بنسټ
  ROUTS AFGHANISTAN LTD

 • Haji Hassanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0006
  نوم
  Haji Hassan
  دنده
  President
  بنسټ
  Angaza Dry Fruit Co

 • Babrak Shahinد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0604
  نوم
  Babrak Shahin
  دنده
  President
  بنسټ
  AFGHAN MOMIN ASTANA LTD

 • Nabi Janد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0614
  نوم
  Nabi Jan
  دنده
  President
  بنسټ
  NABI JAN (INFIRADI)

 • Munawarد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0741
  نوم
  Munawar
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  MUNAWAR LTD

 • Mohammad Essaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0216
  نوم
  Mohammad Essa
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  SANGAR SAHIL IDRESS LTD

 • Said Anwarد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0062
  نوم
  Said Anwar
  دنده
  President
  بنسټ
  BURHAN HOTAK CONSTRUCTION CO