اسانتياو ميز 

اسانتياو ميز

اسانتياو ميز

 • Asel Khanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0043
  نوم
  Asel Khan
  دنده
  President
  بنسټ
  HEKMAT ZIA LTD

 • Aman Gulد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0764
  نوم
  Aman Gul
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  KHALID OMAR LTD

 • Mohammad Yunos Mohmandد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0002
  نوم
  Mohammad Yunos Mohmand
  دنده
  President
  بنسټ
  Shadab Zafar Construction and Housing Co.

 • Ibadullah Ajazyarد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0451
  نوم
  Ibadullah Ajazyar
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  AZAHIR SHINWARI LTD

 • Hamidullah Safiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0017
  نوم
  Hamidullah Safi
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  MAHBOOBULLAH SAFI LTD