زموږ سره اړيکه 

زموږ سره اړيکه

زموږ سره اړيکه

 • Ahsanullahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0532
  نوم
  Ahsanullah
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  NAWI ZAMAN ZADA LTD

 • Abdul Azizد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0666
  نوم
  Abdul Aziz
  دنده
  President
  بنسټ
  AZIZ KHALIL LTD

 • Rahim Khan Rahimiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0746
  نوم
  Rahim Khan Rahimi
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  RAHIM RAHIMI LTD