زموږ سره اړيکه 

زموږ سره اړيکه

زموږ سره اړيکه

 • Mohammad Hilalد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0627
  نوم
  Mohammad Hilal
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  AFGHAN WATAN CONST. CO

 • Mujibullah Alamyarد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0753
  نوم
  Mujibullah Alamyar
  دنده
  President
  بنسټ
  MUDASER PAMIR LTD

 • Shir Baz Kameen zadaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0618
  نوم
  Shir Baz Kameen zada
  دنده
  President
  بنسټ
  BAHEER PRINTING & PACKING CO

 • Khan Jan Alokozayد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0001
  نوم
  Khan Jan Alokozay
  دنده
  President
  بنسټ
  Khanjan Alokozay Ltd

 • Ashuqد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0750
  نوم
  Ashuq
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  OMAID MOMAND LTD