زموږ سره اړيکه 

زموږ سره اړيکه

زموږ سره اړيکه

 • Haroon Erajد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0069
  نوم
  Haroon Eraj
  دنده
  President
  بنسټ
  Naikbeen Group ( NG )

 • M.Ayub waziriد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0615
  نوم
  M.Ayub waziri
  دنده
  President
  بنسټ
  ALFA AFGHAN PVC AND ALUMUNIM

 • Emal Nooryد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0631
  نوم
  Emal Noory
  دنده
  President
  بنسټ
  SUPERCAT MOTER OIL PACKAGING

 • Ahmad Jan Hajizadaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0703
  نوم
  Ahmad Jan Hajizada
  دنده
  President
  بنسټ
  HAJIZADA SAHAR LTD

 • Khan Jan Alokozayد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0001
  نوم
  Khan Jan Alokozay
  دنده
  President
  بنسټ
  Khanjan Alokozay Ltd