سوداګرۍ ډايرکټوري 

سوداګرۍ ډايرکټوري

سوداګرۍ ډايرکټوري

 • Khan Jan Alokozayد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0001
  نوم
  Khan Jan Alokozay
  دنده
  President
  بنسټ
  Khanjan Alokozay Ltd

 • Ghulam Mujtaba Niaziد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0709
  نوم
  Ghulam Mujtaba Niazi
  دنده
  President
  بنسټ
  YELLOW LINE TOURIST & TRAVEL AGENCY

 • Hewad Ghashaiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0710
  نوم
  Hewad Ghashai
  دنده
  Finance Officer
  بنسټ
  SPINGHAR VEGETABLE GHEE INDUSTRY

 • Lawand Khan Olfatد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0176
  نوم
  Lawand Khan Olfat
  دنده
  Marketing Manager
  بنسټ
  NEW ABASIN LTD

 • Baz Mirد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0677
  نوم
  Baz Mir
  دنده
  President
  بنسټ
  NAWI MUQADAR LTD

 • Munawarد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0741
  نوم
  Munawar
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  MUNAWAR LTD

 • Haji Hassan Khanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0628
  نوم
  Haji Hassan Khan
  دنده
  President
  بنسټ
  ELHAM MOMAND AGRI BUSNIESS