سوداګرۍ ډايرکټوري 

سوداګرۍ ډايرکټوري

سوداګرۍ ډايرکټوري

 • Imran Khanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0420
  نوم
  Imran Khan
  دنده
  President
  بنسټ
  SAHIL IMRAN TAWAB ZADALTD

 • Eng M Hanif Ghafooriد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0626
  نوم
  Eng M Hanif Ghafoori
  دنده
  President
  بنسټ
  SADAT BROTHERS LTD

 • Yousuf Raza shahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0021
  نوم
  Yousuf Raza shah
  دنده
  President
  بنسټ
  FIRM ASIA TRADING & LOGISTIC CO

 • Ajab Khanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0645
  نوم
  Ajab Khan
  دنده
  President
  بنسټ
  LAJBAR MARBLE COMPANY

 • Hekamatullah د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0763
  نوم
  Hekamatullah
  دنده
  President
  بنسټ
  ROUTS AFGHANISTAN LTD

 • Mustafa Sadiqد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0460
  نوم
  Mustafa Sadiq
  دنده
  President
  بنسټ
  OMAID BAHAR FRUIT PROCING

 • Haji Makil Shinwariد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0247
  نوم
  Haji Makil Shinwari
  دنده
  Manager
  بنسټ
  FAIZ PASHTOON LTD

 • Ahmad Gulد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0706
  نوم
  Ahmad Gul
  دنده
  President
  بنسټ
  ZUBER ABED LTD