افغانستان څانګ 

افغانستان څانګ

افغانستان څانګ

 • Najeebullahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0680
  نوم
  Najeebullah
  دنده
  President
  بنسټ
  LATIFI SAHIL CHECKIN FORM

 • Rahim Khan Rahimiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0746
  نوم
  Rahim Khan Rahimi
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  RAHIM RAHIMI LTD

 • Syed Ferhad Jamil د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0120
  نوم
  Syed Ferhad Jamil
  دنده
  President
  بنسټ
  JAMAL SADAT PVC & ALUMUNIM

 • Yaqoot Shahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0667
  نوم
  Yaqoot Shah
  دنده
  President
  بنسټ
  FIDOWS KHALID LOGISTIC COMPANY

 • Mohammad Rasoolد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0678
  نوم
  Mohammad Rasool
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  YIALEZ CHIMICAL

 • Abdul Satar Rasaikhد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0668
  نوم
  Abdul Satar Rasaikh
  دنده
  President
  بنسټ
  GHORBAND GREEN CONSTRUCTION CO

 • Ijaz Mohammadد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0748
  نوم
  Ijaz Mohammad
  دنده
  President
  بنسټ
  OMAID MOMAND LTD

 • Abdul Wakil Arghandiwalد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0662
  نوم
  Abdul Wakil Arghandiwal
  دنده
  President
  بنسټ
  JAAM I JAM LTD