افغانستان څانګ 

افغانستان څانګ

افغانستان څانګ

 • M. Parwiz Ghafariد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0665
  نوم
  M. Parwiz Ghafari
  دنده
  President
  بنسټ
  PARWIZ GHAFARI CONSTRUCTION COMPANY

 • Said Anwarد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0062
  نوم
  Said Anwar
  دنده
  President
  بنسټ
  BURHAN HOTAK CONSTRUCTION CO

 • Haji Asadullahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0013
  نوم
  Haji Asadullah
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  FAQIR WAHAB GROUP OF COMPANIES

 • Nisar Ahmadد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0248
  نوم
  Nisar Ahmad
  دنده
  President
  بنسټ
  NISAR AHMAD LTD

 • seel Khanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0623
  نوم
  seel Khan
  دنده
  President
  بنسټ
  SEEL KHAN NIAZI LTD

 • Qader Nisarد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0743
  نوم
  Qader Nisar
  دنده
  President
  بنسټ
  HASK ROKHAN LTD