پاکستان څانګه 

پاکستان څانګه

پاکستان څانګه

 • Haji Ahmad د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0701
  نوم
  Haji Ahmad
  دنده
  President
  بنسټ
  BELLAL KHLID LTD

 • Ghulam Jelaniد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0613
  نوم
  Ghulam Jelani
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  ALOKOZIA LTD

 • Shazar Khanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0674
  نوم
  Shazar Khan
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  SUPER BILAL MUKIT PRODUCTION CO

 • Ashuqد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0750
  نوم
  Ashuq
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  OMAID MOMAND LTD

 • Haji Hafeezullah د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0754
  نوم
  Haji Hafeezullah
  دنده
  President
  بنسټ
  FARID HASHMAT

 • Sayed Ahmad Janد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0617
  نوم
  Sayed Ahmad Jan
  دنده
  Finance Officer
  بنسټ
  STONE ONE MARBEL

 • Syed Ferhad Jamil د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0120
  نوم
  Syed Ferhad Jamil
  دنده
  President
  بنسټ
  JAMAL SADAT PVC & ALUMUNIM