ليدلوری او موخې 

ليدلوری او موخې

"صلح و رفاه از طریق گسترش تجارت دو جانبه میان افغانستان و پاکستان".

 • Nabi Janد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0614
  نوم
  Nabi Jan
  دنده
  President
  بنسټ
  NABI JAN (INFIRADI)

 • Adnan Sahilد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0658
  نوم
  Adnan Sahil
  دنده
  Custom Clearence Manager
  بنسټ
  MTN AFGHANISTAN

 • Mairwais Katawazaiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0656
  نوم
  Mairwais Katawazai
  دنده
  President
  بنسټ
  MARWAIS KATAWAZAI LTD

 • Mohammad Hussainد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0642
  نوم
  Mohammad Hussain
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  BRATHERAN SAYEDZADA LTD

 • Qader Nisarد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0743
  نوم
  Qader Nisar
  دنده
  President
  بنسټ
  HASK ROKHAN LTD

 • Abdul Maroofد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0664
  نوم
  Abdul Maroof
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  ASAD SHAFI LTDKAHANDZH TRADE COMPANY