ليدلوری او موخې 

ليدلوری او موخې

"صلح و رفاه از طریق گسترش تجارت دو جانبه میان افغانستان و پاکستان".

 • Shah Alam Noorzaiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0632
  نوم
  Shah Alam Noorzai
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  M.OMAR NOORZAI LTD

 • Mohammad Bashirد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0697
  نوم
  Mohammad Bashir
  دنده
  President
  بنسټ
  MELAD MUBASHIR LTD

 • Said Mohammadد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0471
  نوم
  Said Mohammad
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  NAWI BILAL HAWAD LTD

 • Sanaullahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0756
  نوم
  Sanaullah
  دنده
  Representative
  بنسټ
  SHAMS IBRAHIM TRADE & LOG