خبرليکونه 

خبرنامه

 • Abdul Maroofد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0664
  نوم
  Abdul Maroof
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  ASAD SHAFI LTDKAHANDZH TRADE COMPANY

 • Shafiq Bahramد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0684
  نوم
  Shafiq Bahram
  دنده
  Managing Director
  بنسټ
  BARADARAN BHRAMI SANCHARAKI LTD

 • Attaullahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0212
  نوم
  Attaullah
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  KHALID INSAF LTD

 • Sifat Gull Watandostد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0751
  نوم
  Sifat Gull Watandost
  دنده
  President
  بنسټ
  JAJI SPINGHAR TRADING COMPANY

 • Khoshal Hamza Khilد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0635
  نوم
  Khoshal Hamza Khil
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  SHARQ HAMZAKHIL LTD

 • Fouzia Haririد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0643
  نوم
  Fouzia Hariri
  دنده
  President
  بنسټ
  HASTI LTD

 • Abdul Wahabد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0507
  نوم
  Abdul Wahab
  دنده
  President
  بنسټ
  SHAHAB MANSOOR LTD

 • seel Khanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0623
  نوم
  seel Khan
  دنده
  President
  بنسټ
  SEEL KHAN NIAZI LTD

 • Dildar Ahmadد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0608
  نوم
  Dildar Ahmad
  دنده
  President
  بنسټ
  SABZBARG LTD