د خبرونو جزئيات

Monday, February 11, 2013
کشویی
کشویی
کشویی

خبرونو ته ستنېدل

 • Allah Gulد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0610
  نوم
  Allah Gul
  دنده
  President
  بنسټ
  DEH SABZWAL LOGISTIC

 • M.Rasikh Ghafooriد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0685
  نوم
  M.Rasikh Ghafoori
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  ASEF GHAFOOR LTD

 • Aman Gulد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0764
  نوم
  Aman Gul
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  KHALID OMAR LTD

 • Ahmad Shafiqد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0192
  نوم
  Ahmad Shafiq
  دنده
  President
  بنسټ
  ROYAL PVC PIPE CO LTD

 • Nabi Janد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0614
  نوم
  Nabi Jan
  دنده
  President
  بنسټ
  NABI JAN (INFIRADI)