د خبرونو جزئيات

Monday, February 11, 2013
کشویی
کشویی
کشویی

خبرونو ته ستنېدل

 • Abdul Alim Sayedzadaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0641
  نوم
  Abdul Alim Sayedzada
  دنده
  President
  بنسټ
  BRATHERAN SAYEDZADA LTD

 • Sayed Ahmad Janد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0617
  نوم
  Sayed Ahmad Jan
  دنده
  Finance Officer
  بنسټ
  STONE ONE MARBEL

 • Attaullahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0212
  نوم
  Attaullah
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  KHALID INSAF LTD

 • Gulam Farooq Sadiqiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0110
  نوم
  Gulam Farooq Sadiqi
  دنده
  President
  بنسټ
  OMAR FAROOQ LTD