د خبرونو جزئيات

Sunday, September 09, 2012
د افغانستان – پاکستان د ټرانزيټي سوداګرۍ تړون

د افغانستان – پاکستان د ټرانزيټي سوداګرۍ تړون

د افغانستان – پاکستان د ټرانزيټي سوداګرۍ تړون

خبرونو ته ستنېدل

 • Ziarat Gul Nasiriد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0689
  نوم
  Ziarat Gul Nasiri
  دنده
  Partner
  بنسټ
  ZARAB NASERI LTD

 • Bakhtar wazir zai د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0654
  نوم
  Bakhtar wazir zai
  دنده
  President
  بنسټ
  AFGHAN WAZIRZAI LTD

 • Attaullahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0212
  نوم
  Attaullah
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  KHALID INSAF LTD

 • Gulab Khanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0202
  نوم
  Gulab Khan
  دنده
  President
  بنسټ
  GULAB TAHIR LTD

 • Mohammad Ishaqد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0707
  نوم
  Mohammad Ishaq
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  NIAMAT LALI CONSTRUCTION CO

 • Abdul waliد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0616
  نوم
  Abdul wali
  دنده
  President
  بنسټ
  BASIR ACAKZAI LTD/ MUSTAFA MALIK LOGISTIC

 • Ahmad Jan Hajizadaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0703
  نوم
  Ahmad Jan Hajizada
  دنده
  President
  بنسټ
  HAJIZADA SAHAR LTD

 • Haji Dilawar د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0522
  نوم
  Haji Dilawar
  دنده
  President
  بنسټ
  NAWI BILAL HAWAD LTD

 • Naqeebullah د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0124
  نوم
  Naqeebullah
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  AWRANG ZEEB LTD