د خبرونو جزئيات

Sunday, September 09, 2012
د افغانستان – پاکستان د ټرانزيټي سوداګرۍ تړون

د افغانستان – پاکستان د ټرانزيټي سوداګرۍ تړون

د افغانستان – پاکستان د ټرانزيټي سوداګرۍ تړون

خبرونو ته ستنېدل

 • Paynda Mohammadد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0636
  نوم
  Paynda Mohammad
  دنده
  President
  بنسټ
  NANGRAHAR NAVIN LTD

 • Mohammad Essaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0216
  نوم
  Mohammad Essa
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  SANGAR SAHIL IDRESS LTD

 • Khoshal Hamza Khilد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0635
  نوم
  Khoshal Hamza Khil
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  SHARQ HAMZAKHIL LTD

 • Ghulam Mohammadد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0461
  نوم
  Ghulam Mohammad
  دنده
  President
  بنسټ
  GHULAM AHMAD HAMZA LTD