د خبرونو جزئيات

Sunday, September 09, 2012
د افغانستان – پاکستان د ټرانزيټي سوداګرۍ تړون

د افغانستان – پاکستان د ټرانزيټي سوداګرۍ تړون

د افغانستان – پاکستان د ټرانزيټي سوداګرۍ تړون

خبرونو ته ستنېدل

 • Haji Janat Gulد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0694
  نوم
  Haji Janat Gul
  دنده
  President
  بنسټ
  RAHEEM ZADA LTD

 • Mohammad Yunos Mohmandد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0002
  نوم
  Mohammad Yunos Mohmand
  دنده
  President
  بنسټ
  Shadab Zafar Construction and Housing Co.

 • Ghulam Qadirد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0619
  نوم
  Ghulam Qadir
  دنده
  President
  بنسټ
  MARWAH MINERAL WATER

 • Gul Padshahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0010
  نوم
  Gul Padshah
  دنده
  President
  بنسټ
  Nasiri Group of Companies

 • M.Najib Zekeriaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0174
  نوم
  M.Najib Zekeria
  دنده
  President
  بنسټ
  NEW ABASIN LTD

 • Adnan Sahilد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0658
  نوم
  Adnan Sahil
  دنده
  Custom Clearence Manager
  بنسټ
  MTN AFGHANISTAN