د خبرونو جزئيات

Sunday, September 09, 2012
د افغانستان – پاکستان د ټرانزيټي سوداګرۍ تړون

د افغانستان – پاکستان د ټرانزيټي سوداګرۍ تړون

د افغانستان – پاکستان د ټرانزيټي سوداګرۍ تړون

خبرونو ته ستنېدل

 • Naimullah Wardakد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0633
  نوم
  Naimullah Wardak
  دنده
  Finance Officer
  بنسټ
  AFGHANISTAN CENTRAL BEVERAGES

 • Sanaullahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0756
  نوم
  Sanaullah
  دنده
  Representative
  بنسټ
  SHAMS IBRAHIM TRADE & LOG

 • Asel Khanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0043
  نوم
  Asel Khan
  دنده
  President
  بنسټ
  HEKMAT ZIA LTD

 • M. Fahim Roufiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0759
  نوم
  M. Fahim Roufi
  دنده
  Representative
  بنسټ
  KHURSHID NON ALOKOLIC

 • Haji Ahmad د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0701
  نوم
  Haji Ahmad
  دنده
  President
  بنسټ
  BELLAL KHLID LTD

 • Ahmad Fahimد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0704
  نوم
  Ahmad Fahim
  دنده
  External Affairs Manager
  بنسټ
  JAFARIAN WARASS - LTD

 • Shah Alam Noorzaiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0632
  نوم
  Shah Alam Noorzai
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  M.OMAR NOORZAI LTD

 • Aman Gulد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0764
  نوم
  Aman Gul
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  KHALID OMAR LTD