پاکستان څانګه 

عضو • description description شماره عضویت
  PAJCCI-PK0001
  نام
  Muhammad Zubair Motiwala
  تعیین
  Director
  شرکت
  DIAMOND TEXTILE (PVT.) LTD.
  محل
  Karachi
 • description description شماره عضویت
  PAJCCI-PK0004
  نام
  Junaid Esmail Makda
  تعیین
  Director
  شرکت
  MAKDA (PVT) LTD
  محل
  Karachi
 • description description شماره عضویت
  PAJCCI-PK0005
  نام
  A.Q Khalil
  تعیین
  Proprietor
  شرکت
  A.S. KHALIL & COMPANY
  محل
  Karachi
 • description description شماره عضویت
  PAJCCI-PK0007
  نام
  Jawaid Bilwani
  تعیین
  Proprietor
  شرکت
  J.B. INDUSTRIES
  محل
  Karachi
 • description description شماره عضویت
  PAJCCI-PK0008
  نام
  Zia-ul-Haq Sarhadi
  تعیین
  Proprietor
  شرکت
  IMRAN BROTHERS
  محل
  Peshawar
 • description description شماره عضویت
  PAJCCI-PK0009
  نام
  Ghulam Sarwar
  تعیین
  Director
  شرکت
  ARIES PHARMA (PVT) LTD
  محل
  Peshawar
 • description description شماره عضویت
  PAJCCI-PK0010
  نام
  Haji Hameed Ullah
  تعیین
  Proprietor
  شرکت
  HAMEED ULLAH AND COMPANY
  محل
  Chaman
 • description description شماره عضویت
  PAJCCI-PK0011
  نام
  Haji Abdul Qayyam Kakar
  تعیین
  Proprietor
  شرکت
  HAJI NOOR MUHAMMAD AND CO.
  محل
  Peshawar
 • description description شماره عضویت
  PAJCCI-PK0014
  نام
  Mohammad Haris Agar
  تعیین
  Director
  شرکت
  AGAR INTERNATIONAL (PVT) LTD
  محل
  Karachi
 • description description شماره عضویت
  PAJCCI-PK0015
  نام
  Arif Jaffer Ali Rajan
  تعیین
  Managing Director
  شرکت
  GCS PVT. LTD.
  محل
  Karachi
 • description description شماره عضویت
  PAJCCI-PK0020
  نام
  Abdul Basit
  تعیین
  Proprietor
  شرکت
  AB CORPORATION
  محل
  Karachi
 • description description شماره عضویت
  PAJCCI-PK0021
  نام
  Obaidullah Durvesh
  تعیین
  Proprietor
  شرکت
  DURVESH INTERNATIONAL
  محل
  Karachi
 • description description شماره عضویت
  PAJCCI-PK0027
  نام
  Khalid Shahzad
  تعیین
  Proprietor
  شرکت
  KHALID CORPORATION
  محل
  Peshawar
 • description description شماره عضویت
  PAJCCI-PK0028
  نام
  Muhammad Usman Ansari
  تعیین
  Director
  شرکت
  REHBAR CUSTOMS CLEARING AGENCY
  محل
  Peshawar
 • description description شماره عضویت
  PAJCCI-PK0029
  نام
  Faisal Mehmood
  تعیین
  General Manager
  شرکت
  AJJEE IMPEX
  محل
  Peshawar
 • description description شماره عضویت
  PAJCCI-PK0030
  نام
  Nouman ul Haq
  تعیین
  Director
  شرکت
  ZIA CUSTOMS AGENCY
  محل
  Peshawar
 • description description شماره عضویت
  PAJCCI-PK0034
  نام
  Said Mahmood
  تعیین
  Proprietor
  شرکت
  HARIS ENTERPRISES
  محل
  Peshawar
 • description description شماره عضویت
  PAJCCI-PK0041
  نام
  Moin Ahmed Malik
  تعیین
  Chief Executive Officer
  شرکت
  AGILITY LOGISTICS
  محل
  Karachi
 • description description شماره عضویت
  PAJCCI-PK0051
  نام
  Khaled Abdullah Khan
  تعیین
  Proprietor
  شرکت
  PACIFIC CONSULTING AND TRADING
  محل
  Karachi
 • description description شماره عضویت
  PAJCCI-PK0053
  نام
  Karimullah Adeni
  تعیین
  Managing Partner
  شرکت
  ALI & ASSOCIATES
  محل
  Karachi
 • description description شماره عضویت
  PAJCCI-PK0054
  نام
  Tariq Hussain Malik
  تعیین
  Proprietor
  شرکت
  MALIK ENTERPRISES
  محل
  Karachi
 • description description شماره عضویت
  PAJCCI-PK0057
  نام
  Imran Atique
  تعیین
  CEO
  شرکت
  ATIQUE (PVT) LTD
  محل
  Karachi
 • description description شماره عضویت
  PAJCCI-PK0059
  نام
  Abubaker Kareem
  تعیین
  Proprietor
  شرکت
  HARVESTER AGENCIES
  محل
  Karachi
 • description description شماره عضویت
  PAJCCI-PK0063
  نام
  Muhammad Hasnain Qureshi
  تعیین
  Director
  شرکت
  PIONEER CABLES LTD.
  محل
  Karachi
 • description description شماره عضویت
  PAJCCI-PK0065
  نام
  Mohammed Junaid Nawab
  تعیین
  Managing Director
  شرکت
  SANAULLAH TEXTILE MILLS
  محل
  Karachi
 • description description شماره عضویت
  PAJCCI-PK0067
  نام
  Faiz Muhammad
  تعیین
  Director
  شرکت
  HAJI NOOR ELAHI & SONS (PVT.) LTD.
  محل
  Peshawar
 • description description شماره عضویت
  PAJCCI-PK0068
  نام
  Muhammad Hasnain Qureshi
  تعیین
  Director
  شرکت
  BAWANY METAL
  محل
  Karachi
 • description description شماره عضویت
  PAJCCI-PK0070
  نام
  Hussain Jamil
  تعیین
  Proprietor/CEO
  شرکت
  ECOPACK LIMITED
  محل
  Peshawar
 • description description شماره عضویت
  PAJCCI-PK0076
  نام
  Muhammad Ajmal Khan
  تعیین
  Managing Director
  شرکت
  MAK & CO.
  محل
  Peshawar
 • description description شماره عضویت
  PAJCCI-PK0086
  نام
  Haji Shakeel Ahmad
  تعیین
  Proprietor
  شرکت
  HAJI FAZAL AHMAD - HAJI SAID AHMAD
  محل
  Peshawar

 • Rohailد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0708
  نوم
  Rohail
  دنده
  President
  بنسټ
  SAMEED LTD

 • Walid Ahmad Hadizadaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0127
  نوم
  Walid Ahmad Hadizada
  دنده
  President
  بنسټ
  WALID HADIZADA LTD

 • Masood Jan Wahleد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0687
  نوم
  Masood Jan Wahle
  دنده
  President
  بنسټ
  BOUSTAN SABZ AFGHANISTAN LTD

 • Ziaulhaq Wazir Zaiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0657
  نوم
  Ziaulhaq Wazir Zai
  دنده
  Chairman
  بنسټ
  AFGHANISTAN SUGAR TRADERS UNION