غړو ننوتل 

ورود اعضا

د کارولو نوم د ننوتلو کوډ
 • Asadullahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0526
  نوم
  Asadullah
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  NEW AZMAT QADAR LTD

 • Allah Gulد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0610
  نوم
  Allah Gul
  دنده
  President
  بنسټ
  DEH SABZWAL LOGISTIC

 • Babrak Shahinد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0604
  نوم
  Babrak Shahin
  دنده
  President
  بنسټ
  AFGHAN MOMIN ASTANA LTD

 • Haji Dilawar د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0522
  نوم
  Haji Dilawar
  دنده
  President
  بنسټ
  NAWI BILAL HAWAD LTD

 • Mohammad Rasoolد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0678
  نوم
  Mohammad Rasool
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  YIALEZ CHIMICAL

 • Niamatullah Sherzaiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0676
  نوم
  Niamatullah Sherzai
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  NAJIB ZARAB CONSTRUCTION COMPANY

 • Gul Arifد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0649
  نوم
  Gul Arif
  دنده
  President
  بنسټ
  ARIF ALEM LTD

 • Abdul Aziz Hashemiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0762
  نوم
  Abdul Aziz Hashemi
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  NAWI HABIB HASHIME LTD

 • Azizullahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0671
  نوم
  Azizullah
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  MUTAHED SHAMAL SHERQ LIVE STOCK