غړو ننوتل 

ورود اعضا

د کارولو نوم د ننوتلو کوډ
 • Mohammad Alamد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0744
  نوم
  Mohammad Alam
  دنده
  President
  بنسټ
  CRYSTAL PRINTING PRESS

 • Asadullahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0526
  نوم
  Asadullah
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  NEW AZMAT QADAR LTD

 • Abdul Rahimد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0661
  نوم
  Abdul Rahim
  دنده
  President
  بنسټ
  ATAULLAH EHSAN LTD

 • Naimullah Wardakد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0633
  نوم
  Naimullah Wardak
  دنده
  Finance Officer
  بنسټ
  AFGHANISTAN CENTRAL BEVERAGES

 • Ahmad Gulد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0706
  نوم
  Ahmad Gul
  دنده
  President
  بنسټ
  ZUBER ABED LTD

 • Paynda Mohammadد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0636
  نوم
  Paynda Mohammad
  دنده
  President
  بنسټ
  NANGRAHAR NAVIN LTD

 • Haji Hassanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0006
  نوم
  Haji Hassan
  دنده
  President
  بنسټ
  Angaza Dry Fruit Co