غړو ننوتل 

ورود اعضا

د کارولو نوم د ننوتلو کوډ
 • Ahmad Shah Niaziد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0673
  نوم
  Ahmad Shah Niazi
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  SAYED PADSHAH NIAZI LTD

 • Mohammad Moosaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0686
  نوم
  Mohammad Moosa
  دنده
  Marketing Manager
  بنسټ
  TAMIM TAWHEED NASIRI LTD

 • Ahmad Shahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0009
  نوم
  Ahmad Shah
  دنده
  President
  بنسټ
  MASOOD NAJEEB LTD

 • Haji Talib Jabbarkhilد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0745
  نوم
  Haji Talib Jabbarkhil
  دنده
  President
  بنسټ
  HAJI TALIB AHMADZAI LTD

 • Akhtar Wais Wazirzaiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0655
  نوم
  Akhtar Wais Wazirzai
  دنده
  President
  بنسټ
  WAZIRZAI GROUP LTD