پروګرامونه او کنفرانسونه 

 • Ghulam Jelaniد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0613
  نوم
  Ghulam Jelani
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  ALOKOZIA LTD

 • Dost Mohammad Ghaniد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0742
  نوم
  Dost Mohammad Ghani
  دنده
  President
  بنسټ
  DOST MOHAMMAD SHIRZAD LTD

 • Amir Janد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0014
  نوم
  Amir Jan
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  NIJABAT HAIDARI LTD

 • Abdul waliد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0616
  نوم
  Abdul wali
  دنده
  President
  بنسټ
  BASIR ACAKZAI LTD/ MUSTAFA MALIK LOGISTIC

 • Said Mohammadد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0471
  نوم
  Said Mohammad
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  NAWI BILAL HAWAD LTD

 • Manzoor Ahmadد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0690
  نوم
  Manzoor Ahmad
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  MANZOR NESAR LTD